Lees hier onze algemene voorwaarden

De e-commerce website Comptoir Adam B.V. een besloten vennootschap, met maatschappelijke zetel te Carnotstraat 127, 2060 Antwerpen, BTW BE 0733.826.972, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Comptoir Adam B.V. moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Comptoir Adam B.V. aanvaard zijn.

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De op de website vermelde prijzen voor de aangeboden goederen op het moment van bestelling zijn van toepassing. Comptoir Adam B.V. behoudt zich het recht voor om de prijzen van de goederen te wijzigen, in het bijzonder wanneer een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Comptoir Adam B.V. niet. Comptoir Adam B.V. is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Comptoir Adam B.V. is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen via info@comptoiradam.com

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Comptoir Adam B.V.

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Comptoir Adam B.V. niet. Comptoir Adam B.V. is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Comptoir Adam B.V. is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen via info@comptoiradam.com

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Comptoir Adam B.V.

Comptoir Adam B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten zijn de bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing, tenzij Comptoir Adam B.V. hiervan bij haar aanbiedingen uitdrukkelijk afwijkt.

Door te bestellen, accepteert u de toepasselijkheid van de op dat moment geldende Algemene Verkoopvoorwaarden.

Aanbiedingen

Alle aanbiedingen van Comptoir Adam B.V. zijn vrijblijvend en kunnen worden herroepen. Als looptijd van alle aanbiedingen geldt: zolang de voorraad strekt, ofwel de looptijd zoals deze op de website staat vermeld. Na overschrijding van de looptijd van een aanbieding kunt u geen gebruik meer maken van de desbetreffende aanbieding.

Bestellingen

U kunt bestellen op de wijze die wordt beschreven op de website.  Comptoir Adam B.V. accepteert geen bestellingen indien Comptoir Adam B.V. de opgegeven adresgegevens niet als correct kan vaststellen.  Comptoir Adam B.V. is tevens gerechtigd op andere gronden bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden te verbinden aan de overeenkomst. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, of indien Comptoir Adam B.V. bijzondere voorwaarden wenst te verbinden aan de overeenkomst, deelt Comptoir Adam B.V. dit uiterlijk mede binnen 5 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling.

Een overeenkomst komt pas tot stand nadat Comptoir Adam B.V. uw bestelling per e-mail heeft bevestigd.

Comptoir Adam B.V. is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België, Nederland, Luxemburg en Frankrijk.

Voor de in België geleverde bestellingen boven 79,00 EUR rekent Comptoir Adam B.V. geen verzendkosten aan. Voor bestellingen tot 75,00 EUR geleverd in Luxemburg en Nederland, brengt Comptoir Adam B.V. 12,00 EUR in rekening voor verzendkosten.Voor Frankrijk bedragen de bezorgkosten voor particulieren 15,00 EUR voor elke zending minder dan 89,00 EUR.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de klant geleverd binnen 7 dagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Comptoir Adam B.V..

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Comptoir Adam B.V. was geboden.

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Comptoir Adam B.V..

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Comptoir Adam B.V. te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Comptoir Adam B.V..

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Comptoir Adam B.V., Carnotstraat 127, 2060 Antwerpen, email sales@comptoiradam.com via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Comptoir Adam B.V. heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Comptoir Adam B.V., Carnotstraat 127, 2060 Antwerpen. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Comptoir Adam B.V. zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Comptoir Adam B.V. alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Comptoir Adam B.V. op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Comptoir Adam B.V. wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Comptoir Adam B.V. geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Comptoir Adam B.V. betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Sommige garanties worden door de fabrikant opgelegd. Dit geldt voor:

1 jaar voor Babyliss Pro

6 maanden voor WAHL en alle andere merken.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen via sales@comptoiradam.com en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Comptoir Adam B.V.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Comptoir Adam B.V. zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 14 dagen na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. 

De klantendienst van Comptoir Adam B.V. is bereikbaar op:

Telefoonnummer: +32 3 541 36 45
Post: Carnotstraat 127, 2060 Antwerpen

Klachten: sales@comptoiradam.com

De verantwoordelijke voor de verwerking, Comptoir Adam B.V., respecteert de privacywetgeving AVG/GDPR.

Meer info op Privacybeleid

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Comptoir Adam B.V. heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Comptoir Adam B.V. om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Comptoir Adam B.V. in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Comptoir Adam B.V. vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Comptoir Adam B.V. behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.

Op de overeenkomst zullen die Voorwaarden gelden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst op de website gepubliceerd stonden. U kunt deze voor of tijdens de bestelprocedure op de website afdrukken.

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

 Aan Comptoir Adam B.V.,  Carnotstraat 127, 2060 Antwerpen

 

Ik/Wij ....................................................... deel/delen u hierbij mede dat ik/wij onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst: herroep/herroepen:

  1. ................................................
  2. ................................................

 

Besteld op ...../...../.......                                                           Ontvangen op ...../...../.......

 

Naam/Namen consument(en) :

 

Adres consument(en) :

 

Handtekening van consument(en)

Datum :

 

Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

You have successfully subscribed!
Liquid error (layout/theme line 140): Could not find asset snippets/business-distributor-popup.liquid